Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Oferta

Podstawowym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści Hurtowni Stali "JanStal-Czersk" jest sprze­daż hur­towa i de­ta­liczna wy­ro­bów hut­ni­czych w róż­nych ga­tun­kach i sze­ro­kim asor­ty­men­cie.

W skład oferty wcho­dzą:

 • bla­chy: zim­no­wal­co­wane, go­rąco wal­co­wane,
 • kształ­tow­niki: ce­ow­niki, ką­tow­niki, dwu­te­ow­niki, pro­file,
 • pręty sta­lowe: okrą­głe, kwa­dra­towe, pro­sto­kątne, że­bro­wane, wal­cówka,
 • rury sta­lowe: czarne, ocyn­ko­wane, ze szwem i bez szwu,

Wychodząc na­prze­ciw po­trze­bom klienta ofe­ru­jemy rów­nież:

 • ele­menty firmy Joniec słu­żące do wy­ko­na­nia ogro­dzeń i ele­wa­cji,
 • siatki ogro­dze­niowe, pa­nele,
 • bramy, furtki,
 • słupki okrą­głe i kwa­dra­towe,
 • wszel­kie ak­ce­so­ria po­trzebne do wy­koń­cze­nia ogro­dze­nia, ta­kie jak daszki, na­pi­na­cze, obejmy, za­wiasy, drut,
 • ele­menty kute: groty, tralki, ro­zety, ma­skow­nice, ele­menty ozdobne, kwiatki, listki, prze­kuwki, pła­sko­wniki ozdobne itp.
 • ak­ce­so­ria do bu­dowy bram prze­suw­nych ta­kie jak wózki, rolki, na­jazdy, me­cha­ni­zmy wraz z na­pę­dem i ste­row­ni­kiem.
 • de­ski be­to­nowe, stopy be­to­nowe.

W na­szej ofer­cie znajdą Państwo wy­roby hut pol­skich jak i za­gra­nicz­nych, do­pusz­czone do ob­rotu i sto­so­wa­nia w Polsce, jak i poza jej gra­ni­cami. Firma "JanStal-Czersk" w spo­sób cią­gły po­sze­rza asor­ty­ment i dąży do tego aby w ofer­cie była jak naj­więk­sza pa­leta pro­duk­tów sta­lo­wych jak i ogro­dze­nio­wych.

Ostatnio po­ja­wiły się na­wet w na­szej ofer­cie strze­miona (bu­dow­lane), które są do na­by­cia w ra­mach na­szej wio­sen­nej pro­mo­cji..

Leave a reply