Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

O Firmie

Otworzyliśmy nowy od­dział w Tucholi. Zapraszamy.

Hurtownia Stali "JanStal-Czersk" Justyna Rompkowska, działa na rynku od 2002 roku. Firma pro­wa­dzi dzia­łal­ność han­dlową głów­nie na te­re­nie wo­je­wódz­twa po­mor­skiego.

Dzięki temu, że bli­sko współ­pra­cu­jemy z fir­mami pro­duk­cyj­nymi zdo­by­li­śmy duże do­świad­cze­nie w szyb­kim i sku­tecz­nym do­star­cza­niu blach stocz­nio­wych, ga­tun­ko­wych, kwa­so­od­por­nych, prę­tów cią­gnio­nych, au­to­ma­to­wych itp.

Wieloletnie do­świad­cze­nie w branży jest gwa­ran­cją sku­tecz­no­ści do­staw i za­do­wo­le­nia na­szych klien­tów.

Uzupełnieniem na­szej oferty sta­nowi pro­duk­cja kon­struk­cji sta­lo­wych oraz sze­roka gama wy­ro­bów ślu­sar­skich.

Wszystkie ofe­ro­wane przez nas wy­roby po­sia­dają wy­ma­gane ate­sty, i cer­ty­fi­katy po­twier­dza­jące ich wy­soką ja­kość oraz pewne źró­dło po­cho­dze­nia.

Wiosenna pro­mo­cja ogro­dzeń!!!

Przyszła wio­sna, czas na­pra­wić szkody po zi­mie, w ofer­cie firmy znaj­duje się cały prze­krój ma­te­ria­łów ogro­dze­nio­wych.

Szanownym klien­tom ofe­ru­jemy: pe­łen asor­ty­ment sia­tek ogro­dze­nio­wych, słup­ków, ak­ce­so­riów do wy­koń­cze­nia ogro­dze­nia, spory wy­bór ogro­dzeń ku­tych i be­to­no­wych.

Zapraszamy do współ­pracy

Hurtownia Stali

"JanStal-Czersk"

Justyna Rompkowska

89-650 Czersk

ul. Starogardzka 108

tel.:  52 398 45 45

fax.: 52 398 67 70

e-mail: zaopatrzenie.janstal@op.pl

Filia w Tucholi

ul. Usługowa 2

89-500 Tuchola

e-mail: janstal_tuchola@op.pl

tel.: 663 890 603